Kadra

Justyna Wąsala-Gura – Dyrektor Placówki   
 
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie na kierunku „Pielęgniarstwo.” Osoba stale podnosząca swoje kwalifikacje w zakresie – pedagogicznym, medycznym, diagnostycznym oraz ciągle doskonaląca swoje umiejętności profesjonalnego prowadzenia placówki.
 
Teresa Kowal- Zastępca Dyrektora 
 
Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku „Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej”, a także studia podyplomowe na kierunkach: „Zarządzanie szkołą”, „Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej oraz „Terapia pedagogiczna.”
Ponadto stale podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach m.in.:
 • Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu.
 • Rola , zadania i odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – nowy model udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • Motywowanie uczniów do nauki – jak skłonić do nauki ucznia trudnego?
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i stosowanie procedury niebieskiej karty-praca grup roboczych.
 • Edukacja prawna dyrektora szkoły – stosowanie Kpa w postępowaniach skargowych oraz sprawach dotyczących uczniów i wychowanków.
 • Optymalizacja wydatków na zadania oświatowe gminy.
 • Zrozumienie i indywidualne podejście do ucznia droga do sukcesu dydaktycznego.” i wiele innych.

Monika Denkiewicz  – nauczyciel

Ukończyła studia licencjackie o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna,  studia magisterskie o specjalności: „Pedagogika Ogólna na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera” w Wyższej Szkole Ekonomii  i Innowacji w Lublinie oraz  studia podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)  w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi w Józefowie. Ponadto podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach m.in.:

 • Kształtowanie umiejętności i postaw – innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa.
 • Jak wspierać ucznia w uczeniu się.
 • Mnemotechniki – jak usprawniać pracę uczniów.
 • Kierownik wycieczek szkolnych.
 • Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu.
 • Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć – dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe w odniesieniu do ich możliwości.
 • Dzieci i młodzież w kłopocie – praktyczna pomoc dla uczniów z trudnościami szkolnymi.
 • Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD.
 • Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Karolina Szumigaj-Madej
 
 
Fizjoterapeuta/terapeuta SI/nauczyciel wspomagający/instruktor pływania/nauczyciel języka migowego
 
Ukończyła studia licencjackie dzienne na kierunkach: „Zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych” na AWF w Katowicach oraz „Fizjoterapia” AWF w Warszawie. Posiada również tytuł magistra na kierunku fizjoterapia.
W celu podwyższenia kwalifikacji ukończyła liczne kursy i szkolenia: – podyplomowe studia pedagogiczne:
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej- I stopień;
 • Terapia i Diagnoza Integracji Sensorycznej- II stopień;
 • Masaż I i II stopnia
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne;
 • Dziecko z Afazją w przedszkolu/szkole;
 • szkolenie z Theraband;
 • szkolenie z KinesioTaping;
 • Rehabilitacja sportowa;
 • 3 stopnie języka migowego;
 • Trener II klasy w pływaniu;
 • Warsztaty Aqua Fitness.
Olga Kłodnicka- nauczyciel
 
 
Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej na kierunku „Pedagogika specjalna z tyflopedagogiką: oraz studia magisterskie-„Pedagogika Specjalna z oligofrenopedagogiką.” Jest również absolwentką Policealnej Szkoły im. Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego, gdzie otrzymała dyplom terapeuty zajęciowego. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu rewalidacji osób z autyzmem oraz rozpoczęła kolejne studia podyplomowe na kierunku logopedia.
W celu podwyższenia kwalifikacji ukończyła liczne kursy i szkolenia:
 • Terapia Ręki st. I i II;
 • KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego;
 • VB- MAPP- ocena i planowanie terapii;
 • PEP-R;
 • Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna;
 • Terapia Behawioralna – III modułowy kurs bazowy;
 • LEGO TUS
 • Attention Autism;
 • Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się;
 • Symultaniczno- sekwencyjna metoda nauki czytania;
 • Terapia małego dziecka z autyzmem;
 • Diagnoza dziecka z autyzmem;
 • Zachowania trudne dzieci z autyzmem.

 

Joanna Kulik- psycholog
 
 
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku „Psychologia” o specjalności „Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna” oraz studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończone także studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Uczestniczyła w oficjalnym szkoleniu ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2-nd Edition) i posiada wymagane umiejętności do korzystania z narzędzia w praktyce klinicznej.
Ponadto ukończone kursy:
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.
 • Kurs doskonalący „Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.”

A także szkolenia:

 • Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu.
 • Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.
 • Dziecko z afazją w szkole/przedszkolu.
 • Agresywne dziecko- gry i zabawy rozładowujące napięcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Techniki wyciszające i relaksacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Kurs bazowy: ABC autyzmu i Zespołu Aspergera.
 • Profil psychoedukacyjny (PEP-R) E. Schoplera w diagnozie i terapii dziecka z ASD.

Magdalena Łukasik- nauczyciel/logopeda

Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna” oraz studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika przedszkolna.”

Ponadto:

 • podyplomowe studia kwalifikacyjne: „Logopedia” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
 • podyplomowe studia kwalifikacyjne: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Inne kursy i szkolenia:

 • Dyslalia ankykoglosyjna – o krótkim wędzidełku języka,wadliwej wymowie i skuteczności terapii.
 • Przychodzi dziecko do logopedy – jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne.
 • Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci  w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia.
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów dyslalii obwodowej.
 • System interaktywnych multimediów w szkole – laptop i urządzenia multimedialne.
 • Pokazuję, mówię, rozmawiam – terapia logopedyczna dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych.
 • Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia.
 • Wczesna diagnoza i stymulacja.
 • Zagrożenie dysleksją i dysleksja w wieku szkolnym.
 •  Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi.

Elżbieta Falandysz – nauczyciel 

Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku „Filologia Polska.” Ukończyła również  studia podyplomowe – „Resocjalizacja” (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie) , „Diagnoza i terapia autyzmu” oraz „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” (oligofrenopedagogika) – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Specjalista ds. wypoczynku dzieci i młodzieży
 • System interaktywnych multimediów w szkole – laptop i urządzenia multimedialne
 • Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek
 • Wczesna diagnoza autyzmu
 • ABC spektrum autyzmu
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Komunikacja oraz jej alternatywy w zachowaniach społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Metoda terapii według prof. A. Tomatisa w treningu indywidualnym. Szkolenie podstawowe i średnio zaawansowane I i II stopnia
 • Kształtowanie umiejętności i postaw – innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa
 • Jak sobie radzić z dziećmi trudnymi
 • Stawianie granic w wychowaniu

W dalszym ciągu poszerza swoją wiedzę aktywnie uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Chętnie „przemyca” nauczanie przystając na dość nietypowe prośby swoich uczniów typu „Proszę pani, może byśmy się powygłupiali?

Izabela Żukowska-  nauczyciel języka niemieckiego i języka hiszpańskiego

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku „Filologia Germańska”, a także studia podyplomowe: „Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne” (Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach) i „Filologia Hiszpańska” ( Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie).

Swoje kwalifikacje podnosi przez udział w różnych formach szkolenia i doskonalenia nauczycieli m.in.:

 • Expertos ELE- konferencje metodologiczne dla nauczycieli języka hiszpańskiego
 • Szkolenie wdrożeniowe Colorín Colorado w Krakowie
 • XX Deutschlehrertag des Goethe- Instituts „Deutsch erleben”- cykl warsztatów metodycznych
 • Neue Medien im DAF- Unterricht- warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego
 • XIX Deutschlehrertag- warsztaty „Rund um die Musik” – cykl warsztatów metodycznych
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka hiszpańskiego
 • Kurs języka hiszpańskiego  poziom B1 Szkoła Języków  Obcych Kingsbrook Idiomas w Barcelonie.

„Chcę rozwijać moje kluczowe kompetencje oraz zainteresować uczniów kulturą krajów niemieckojęzycznych i hispanojęzycznych, zachęcając ich jednocześnie do nauki języka niemieckiego i hiszpańskiego, gdyż nauka języków otwiera nas na świat, na  inne kultury, a poza tym rozwija kreatywność, wyobraźnię, abstrakcyjne myślenie oraz ćwiczy pamięć.”

Małgorzata Raduj- nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Szczebrzeszynie i Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach na kierunku „Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.” Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu przyrody. Swój warsztat pracy stale rozwija dzięki kursom, szkoleniom oraz codziennym obserwacjom uczniów.

Ukończyła :

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • Kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu

Szkolenia :

 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Trening Umiejętności Społecznych Dzieci i Uczniów z Zespołem Aspergera, Zaburzeniami Zachowania, ADHD, Niedostosowanych Społecznie
 • Zachowania trudne w pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Wspomaganie rozwoju ucznia szczególnie uzdolnionego w środowisku szkolnym
 • Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Pracy Placówki – zadania dla nauczyciela i  wiele innych.

Ilona Zdunek-nauczyciel 

Studia wyższe ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  i Wyższej Szkole Ekonomii  i Innowacji w Lublinie na kierunkach: „Pedagogika i nauki o rodzinie z przygotowaniem pedagogicznym”, „Specjalizacja nauczycielską wychowanie do życia w rodzinie” i „Wiedza o społeczeństwie.” Uzyskała tytuł zawodowy magister pedagogiki  w specjalności pedagogika szkolna i opiekuńcza. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: „Zintegrowana edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna”, „Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika” oraz „Edukacja i rewalidacja osób  ze spektrum autyzmu.” W celu zdobycia nowych umiejętności przydatnych  w pracy zawodowej uczestniczyła w kursach i szkoleniach m.in.:

 • Trening Umiejetności Społecznych Dzieci i Uczniów z Zespołem Aspergera, Zaburzeniami Zachowania, ADHD, Niedostosowanych Społecznie,
 • Zachowania trudne w pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera, Terapia ręki  I  i II stopnia,
 • ACC-Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Kształtowanie umiejętności i postaw – innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa

„Wybrane przez siebie kierunki kształcenia wynikały z chęci  pracy z dziećmi i młodzieżą.  Zdobytą wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i społeczną staram się jak najlepiej wykorzystywać w swojej pracy.”

Marzena Luchowskanauczyciel

Ukończyła studia licencjacki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku „Pedagogika specjalna”, studia magisterskie na kierunku „Pedagogika specjalna z pedagogiką ogólną.” Dodatkowo ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu:

 • pedagogika wczesnoszkolna z elementami pedagogiki przedszkolnej
 • rewalidacja osób z autyzmem
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) ( w trakcie)

W celu podwyższenia kwalifikacji i nabycia nowych umiejętności uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, m.in.

 • Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z autyzmem, Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, niedostosowanych społeczni,
 • zachowania trudne w pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu,
 • praca z rodziną dysfunkcjonalną,
 • Metoda Dobrego Startu stopień I i II,
 • Terapia Ręki stopień I i II.

Agata Koman – nauczyciel / kierownik świetlicy

Ukończyła  studia magisterskie na kierunku „Wychowanie fizyczne” (Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej), a także studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz z bibliotekoznawstwa

Anna Surmacz- nauczyciel                                                                                         

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku-Pedagogika specjalna (tyflopedagogika i oligofrenopedagogika) oraz stydia podyplomowe- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori w Wyższej Szkole Pedagogicznej im.J.Korczaka w Lublinie.

W celu podwyższenia kwalifikacji ukończyła liczne kursy i szkolenia:

 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Działania diagnostyczne w odniesieniu do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, możliwości psychofizycznych i środowiska szkolnego uczniów.
 • Zajęcia rewalidacji indywidualnej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Skuteczne metody zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy
  wg Kena Rigbiego.
 • Design Thinking w nowoczesnej szkole.
 • Szkolenie podstawowe z planu daltońskiego.
 • Socjoterapia- skuteczna pomoc.
 • Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela.
 • Dopalacze czym są i jak działają. Nowa twarz problemu społecznego.
 • Kurs z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Kurs dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci młodzieży.

 Uzyskała również certyfikaty:

 • mediatora w sprawach oświatowych i rówieśniczych
 • tutora I stopnia
 • trenera myślenia krytycznego

Ewa Łuczka-Kapustanauczyciel języka angielskiego

Ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia angielska – specjalność nauczycielska w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zamościu, studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku filologia angielska, a także studia podyplomowe na kierunku „Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne” (Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach).  Odbyła kurs dla nauczycieli w Londynie „The Essential Knowledge of Key Stage Teaching. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez udział w różnych szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli.

Magdalena Kurzyńska – nauczyciel


Fizjoterapeuta/Terapeuta Si/Nauczyciel wspomagający
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w WSZiA w Zamościu. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w swoim zawodzie i w pracy z dziećmi. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje.


Ukończone studia podyplomowe:
– Przygotowanie pedagogiczne
– Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu (Autyzm).


Odbyte kursy i szkolenia:
– Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej- I stopień;
– Terapia i Diagnoza Integracji Sensorycznej- II stopień;
– Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
– szkolenie z Kinezjologii Edukacyjnej Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison.
– szkolenie Program Rozwoju Komunikacji Makaton -poziom pierwszy.

Skip to content